Lô D2.16 - KH Võ Hồng Phấn
Khách Hàng Ký Cọc Tại Buối Mở Bán Dự Án
Lô C3.16 - KH Cô Son - ngày 7-9-2020
Lô C3.16 - KH Cô Son - ngày 7-9-2020
Lô C3.16 - KH Cô Son - ngày 7-9-2020